منم

کلاغ داستان سیاه زندگی
همان که هیچ وقت به خانه نخواهد رسید

منم
آشنای مترسک تنهایی
در این جالیز سرسبز خیال

منم
حصار خونی فرار غزال
تا ضمانت نور هشتم

منم
کرکس در قفس سهراب
من آب گلالوده این جاری بیهوده

منم که آلوده به زندگی

و زندگی به من آلودست